Filter HELP

PDF Ref. Year Species GSA Country
View2018Sardina pilchardus17, 18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2018Engraulis encrasicolus17, 18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2018Engraulis encrasicolus2, 3, 4, 7France
View2017Aristeus antennatus1Spain
View2017Aristeus antennatus2Spain
View2017Aristeus antennatus6Spain
View2017Engraulis encrasicolus1Spain
View2017Engraulis encrasicolus6Spain
View2017Engraulis encrasicolus16Italy
View2017Engraulis encrasicolus22Greece
View2017Engraulis encrasicolus2, 3, 4, 7France
View2017Merluccius merluccius4Algeria
View2017Merluccius merluccius6Spain
View2017Merluccius merluccius7France, Spain
View2017Merluccius merluccius20Greece
View2017Merluccius merluccius1, 3Spain, Morocco
View2017Merluccius merluccius12, 13, 14, 15, 16Tunisia, Italy, Malta
View2017Metapenaeus stebbingi26Egypt
View2017Mullus barbatus6Spain
View2017Mullus barbatus7France, Spain
View2017Mullus barbatus9Italy
View2017Mullus barbatus10Italy
View2017Mullus barbatus15Malta
View2017Mullus barbatus16Italy
View2017Mullus barbatus19Italy
View2017Mullus barbatus20Greece
View2017Mullus barbatus26Egypt
View2017Mullus barbatus29Bulgaria, Georgia, Romania, Turkey, Russian Federation, Ukraine
View2017Mullus barbatus17, 18Italy
View2017Mullus surmuletus26Egypt
View2017Nephrops norvegicus5Spain
View2017Nephrops norvegicus6Spain
View2017Nephrops norvegicus17, 18Italy
View2017Pagellus bogaraveo1, 3Spain, Morocco
View2017Pagellus erythrinus25Cyprus
View2017Pagellus erythrinus27Lebanon
View2017Parapenaeus longirostris1Spain
View2017Parapenaeus longirostris6Spain
View2017Parapenaeus longirostris1, 3, 4Spain, Morocco, Algeria
View2017Parapenaeus longirostris12, 13, 14, 15, 16Tunisia, Italy, Malta
View2017Parapenaeus longirostris17, 18, 19Italy
View2017Penaeus kerathurus17Italy, Slovenia
View2017Sardina pilchardus1Spain
View2017Sardina pilchardus3Morocco
View2017Sardina pilchardus6Spain
View2017Sardina pilchardus16Italy
View2017Sardina pilchardus22Greece
View2017Sardina pilchardus1, 3, 4Spain, Morocco, Algeria
View2017Sardina pilchardus2, 3, 4, 7France
View2017Sardina pilchardus2, 3, 4, 7France
View2017Sardinella aurita26Egypt
View2017Sardinella aurita27Lebanon
View2017Sardinella aurita27Palestine
View2017Squilla mantis17Italy, Slovenia
View2017Squilla mantis17, 18Italy
View2017Sepia officinalis17Italy, Croatia, Slovenia
View2016Aristaeomorpha foliacea9Italy
View2016Aristeus antennatus5Spain
View2016Aristeus antennatus6Spain
View2016Boops boops25Cyprus
View2016Engraulis encrasicolus1Spain
View2016Engraulis encrasicolus6Spain
View2016Engraulis encrasicolus22Greece
View2016Engraulis encrasicolus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2016Engraulis encrasicolus17, 18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2016Merlangius merlangus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2016Merluccius merluccius6Spain
View2016Merluccius merluccius7France, Spain
View2016Merluccius merluccius9Italy
View2016Merluccius merluccius22Greece
View2016Merluccius merluccius1, 3Morocco, Spain
View2016Merluccius merluccius12, 13, 14, 15, 16Italy, Malta, Tunisia
View2016Merluccius merluccius17, 18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2016Merluccius merluccius2, 3, 4, 5Spain
View2016Metapenaeus stebbingi26Egypt
View2016Mullus barbatus6Spain
View2016Mullus barbatus7France, Spain
View2016Mullus barbatus10Italy
View2016Mullus barbatus17Croatia, Italy, Slovenia
View2016Mullus barbatus22Greece, Turkey
View2016Mullus barbatus13, 14Tunisia
View2016Mullus barbatus15, 16 Malta, Italy
View2016Mullus barbatus17, 18Albania, Croatia, Italy, Montenegro
View2016Mullus barbatus17, 18Albania, Croatia, Italy, Montenegro
View2016Mullus surmuletus5Spain
View2016Mullus surmuletus25Cyprus
View2016Mullus surmuletus26Albania, Egypt
View2016Pagellus bogaraveo1, 3Morocco, Spain
View2016Parapenaeus longirostris5Spain
View2016Parapenaeus longirostris6Spain
View2016Parapenaeus longirostris10Italy
View2016Parapenaeus longirostris12, 13, 14, 15, 16Italy, Malta, Tunisia
View2016Parapenaeus longirostris17, 18Albania, Croatia, Italy, Montenegro
View2016Psetta maxima29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2016Sardina pilchardus3Morocco
View2016Sardina pilchardus6Spain
View2016Sardina pilchardus22Greece
View2016Sardina pilchardus1, 3Morocco, Spain
View2016Sardina pilchardus17, 18Albania, Algeria, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2016Sardinella aurita27Lebanon
View2016Sepia officinalis17Croatia, Italy, Slovenia
View2016Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia
View2016Sprattus sprattus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2016Squalus acanthias29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2016Squilla mantis17Croatia, Italy, Slovenia
View2016Trachurus mediterraneus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2016Upeneus moluccensis27Palestine
View2015Aristaeomorpha foliacea9Italia
View2015Aristeus antennatus1Spain
View2015Aristeus antennatus5Spain
View2015Aristeus antennatus6Spain
View2015Aristeus antennatus9Italia
View2015Engraulis encrasicolus7France
View2015Engraulis encrasicolus17,18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2015Merluccius merluccius5Spain
View2015Merluccius merluccius6Spain
View2015Merluccius merluccius7France
View2015Merluccius merluccius9Italia
View2015Merluccius merluccius1,3Morocco, Spain
View2015Merluccius merluccius12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2015Merluccius merluccius17,18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2015Metapenaeus stebbingi26Egypt
View2015Mullus barbatus6Spain
View2015Mullus barbatus7France, Spain
View2015Mullus barbatus17Croatia, Italy, Slovenia
View2015Mullus barbatus18Albania, Italy, Montenegro
View2015Mullus barbatus25Cyprus
View2015Mullus barbatus13,14Tunisia
View2015Mullus barbatus15,16Italy, Malta
View2015Mullus surmuletus5Spain
View2015Parapenaeus longirostris9Italia
View2015Parapenaeus longirostris19Italy
View2015Parapenaeus longirostris12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2015Parapenaeus longirostris17,18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2015Psetta maxima29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2015Sardina pilchardus1Spain
View2015Sardina pilchardus3Morocco
View2015Sardina pilchardus6Spain
View2015Sardina pilchardus7France
View2015Sardina pilchardus1,3Morocco, Spain
View2015Sardina pilchardus17,18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2015Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia
View2015Spicara smaris25Cyprus
View2015Sprattus sprattus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2014Engraulis encrasicolus1Spain
View2014Engraulis encrasicolus6Spain
View2014Engraulis encrasicolus7France
View2014Engraulis encrasicolus29Bulgaria, Georgia, Romania, Turkey, Ukraine
View2014Engraulis encrasicolus17,18Albania,Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2014Merluccius merluccius1Spain
View2014Merluccius merluccius7France, Spain
View2014Merluccius merluccius9Italy
View2014Merluccius merluccius18Albania, Italy, Montenegro
View2014Merluccius merluccius12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2014Mullus barbatus7France, Spain
View2014Mullus barbatus18Albania, Italy, Montenegro
View2014Mullus barbatus25Cyprus
View2014Mullus barbatus1,3,4Algeria, Morocco, Spain
View2014Parapenaeus longirostris9Italy
View2014Parapenaeus longirostris18Albania, Italy, Montenegro
View2014Parapenaeus longirostris12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2014Sardina pilchardus1Spain
View2014Sardina pilchardus3Morocco
View2014Sardina pilchardus6Spain
View2014Sardina pilchardus7France
View2014Sardina pilchardus1,3Morocco
View2014Sardina pilchardus17,18Albania, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia
View2014Sprattus sprattus29Bulgaria, Georgia, Romania, Turkey, Ukraine
View2013Aristeus antennatus1Spain
View2013Aristeus antennatus5Spain
View2013Aristeus antennatus6Spain
View2013Engraulis encrasicolus6Spain
View2013Engraulis encrasicolus7France
View2013Engraulis encrasicolus29Bulgaria, Georgia, Romania, Turkey, Ukraine
View2013Merluccius merluccius5Spain
View2013Merluccius merluccius6Spain
View2013Merluccius merluccius10Italy
View2013Merluccius merluccius17Croatia, Italy
View2013Merluccius merluccius18Albania, Italy, Montenegro
View2013Merluccius merluccius12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2013Mullus barbatus7France, Spain
View2013Mullus barbatus10Italy
View2013Mullus surmuletus5Spain
View2013Mullus surmuletus26Egypt
View2013Parapenaeus longirostris10Italy
View2013Parapenaeus longirostris18Albania, Italy, Montenegro
View2013Parapenaeus longirostris12,13,14,15,16Italy, Libya, Malta, Tunisia
View2013Psetta maxima29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2013Sardina pilchardus3Morocco
View2013Sardina pilchardus6Spain
View2013Sardina pilchardus7France
View2013Saurida undosquamis26Egypt
View2013Sprattus sprattus29Bulgaria, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2013Trachurus mediterraneus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2012Aristeus antennatus5Spain
View2012Engraulis encrasicolus6Spain
View2012Engraulis encrasicolus7France
View2012Engraulis encrasicolus16Italy
View2012Engraulis encrasicolus17Croatia, Italy, Slovenia
View2012Engraulis encrasicolus29,30Ukraine
View2012Merluccius merluccius1Spain
View2012Merluccius merluccius5Spain
View2012Merluccius merluccius7France, Spain
View2012Merluccius merluccius18Albania, Italy, Montenegro
View2012Merluccius merluccius12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2012Mullus barbatus5Spain
View2012Mullus barbatus6Spain
View2012Mullus barbatus7France, Spain
View2012Mullus barbatus10Italy
View2012Mullus barbatus17Croatia, Italy, Slovenia
View2012Mullus barbatus19Italy
View2012Mullus surmuletus5Spain
View2012Mullus surmuletus26Egypt
View2012Mullus surmuletus15,16Italy, Malta
View2012Nephrops norvegicus15,16Italy, Malta
View2012Parapenaeus longirostris5Spain
View2012Parapenaeus longirostris6Spain
View2012Parapenaeus longirostris18Albania, Italy, Montenegro
View2012Parapenaeus longirostris19Italy
View2012Parapenaeus longirostris12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2012Psetta maxima29Ukraine
View2012Psetta maxima29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2012Sardina pilchardus1Spain
View2012Sardina pilchardus6Spain
View2012Sardina pilchardus7France
View2012Sardina pilchardus16Italy
View2012Sardina pilchardus17Croatia, Italy, Slovenia
View2012Saurida undosquamis26Egypt
View2012Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia
View2012Spicara smaris25Cyprus
View2012Sprattus sprattus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2012Squalus acanthias29Ukraine
View2011Aristeus antennatus5Spain
View2011Aristeus antennatus6Spain
View2011Engraulis encrasicolus16Italy
View2011Engraulis encrasicolus17Croatia, Italy, Slovenia
View2011Merlangius merlangus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2011Merluccius merluccius1Spain
View2011Merluccius merluccius5Spain
View2011Merluccius merluccius6Spain
View2011Merluccius merluccius7France, Spain
View2011Merluccius merluccius18Albania, Italy, Montenegro
View2011Mullus barbatus7France, Spain
View2011Mullus barbatus15,16Italy, Malta
View2011Mullus surmuletus5Spain
View2011Nephrops norvegicus5Spain
View2011Pagellus bogaraveo1,3Morocco, Spain
View2011Pagellus erythrinus15,16Italy, Malta
View2011Parapenaeus longirostris6Spain
View2011Parapenaeus longirostris18Albania, Italy, Montenegro
View2011Parapenaeus longirostris1,3,4Algeria, Morocco, Spain
View2011Parapenaeus longirostris12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2011Sardina pilchardus16Italy
View2011Sardina pilchardus17Croatia, Italy, Slovenia
View2011Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia
View2011Squalus acanthias29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2011Squilla mantis17Italy, Slovenia
View2010Aristaeomorpha foliacea15,16Italy, Malta
View2010Aristeus antennatus5Spain
View2010Aristeus antennatus6Spain
View2010Aristeus antennatus9Italy
View2010Boops boops25Cyprus
View2010Engraulis encrasicolus6Spain
View2010Engraulis encrasicolus7France
View2010Engraulis encrasicolus16Italy
View2010Engraulis encrasicolus17Croatia, Italy, Slovenia
View2010Galeus melastomus9Italy
View2010Lophius budegassa15,16Italy, Malta
View2010Merluccius merluccius1Spain
View2010Merluccius merluccius5Spain
View2010Merluccius merluccius7France, Spain
View2010Merluccius merluccius9Italy
View2010Merluccius merluccius18Albania, Italy, Montenegro
View2010Mullus barbatus6Spain
View2010Mullus barbatus7France, Spain
View2010Mullus barbatus9Italy
View2010Mullus barbatus25Cyprus
View2010Mullus barbatus12, 13, 14Tunisia
View2010Mullus barbatus15,16Italy, Malta
View2010Mullus surmuletus5Spain
View2010Mullus surmuletus9Italy
View2010Mullus surmuletus25Cyprus
View2010Nephrops norvegicus9Italy
View2010Pagellus erythrinus15,16Italy, Malta
View2010Parapenaeus longirostris6Spain
View2010Parapenaeus longirostris9Italy
View2010Parapenaeus longirostris12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2010Psetta maxima29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2010Sardina pilchardus3Morocco
View2010Sardina pilchardus6Spain
View2010Sardina pilchardus7France
View2010Sardina pilchardus7France
View2010Sardina pilchardus16Italy
View2010Sardina pilchardus17Croatia, Italy, Slovenia
View2010Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia
View2010Sprattus sprattus29Bulgaria, Georgia, Romania, Russian Federation, Turkey, Ukraine
View2009Aristeus antennatus5Spain
View2009Boops boops3Morocco
View2009Engraulis encrasicolus1Spain
View2009Engraulis encrasicolus6Spain
View2009Engraulis encrasicolus7France
View2009Engraulis encrasicolus16Italy
View2009Engraulis encrasicolus17Croatia, Italy, Slovenia
View2009Merluccius merluccius5Spain
View2009Merluccius merluccius6Spain
View2009Merluccius merluccius7France, Spain
View2009Merluccius merluccius18Albania, Italy, Montenegro
View2009Mullus barbatus3Morocco
View2009Mullus barbatus5Spain
View2009Mullus barbatus6Spain
View2009Mullus barbatus7France, Spain
View2009Mullus barbatus9Italy
View2009Mullus surmuletus5Spain
View2009Nephrops norvegicus5Spain
View2009Parapenaeus longirostris3Morocco
View2009Parapenaeus longirostris6Spain
View2009Parapenaeus longirostris12,13,14,15,16Italy, Malta, Tunisia
View2009Sardina pilchardus1Spain
View2009Sardina pilchardus3Morocco
View2009Sardina pilchardus6Spain
View2009Sardina pilchardus16Italy
View2009Sardina pilchardus17Croatia, Italy, Slovenia
View2009Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia
View2008Aristaeomorpha foliacea15,16Italy, Malta
View2008Aristeus antennatus5Spain
View2008Boops boops3Morocco
View2008Boops boops26Egypt
View2008Engraulis encrasicolus1Spain
View2008Engraulis encrasicolus6Spain
View2008Engraulis encrasicolus7France
View2008Engraulis encrasicolus16Italy
View2008Engraulis encrasicolus17Croatia, Italy, Slovenia
View2008Engraulis encrasicolus22Greece
View2008Merluccius merluccius5Spain
View2008Merluccius merluccius7France, Spain
View2008Merluccius merluccius9Italy
View2008Merluccius merluccius10Italy
View2008Mullus barbatus3Morocco
View2008Mullus barbatus7France, Spain
View2008Mullus barbatus15Malta
View2008Mullus barbatus25Cyprus
View2008Mullus surmuletus5Spain
View2008Mullus surmuletus15Malta
View2008Nephrops norvegicus17Italy
View2008Pagellus erythrinus26Egypt
View2008Parapenaeus longirostris3Morocco
View2008Parapenaeus longirostris9Italy
View2008Sardina pilchardus1Spain
View2008Sardina pilchardus6Spain
View2008Sardina pilchardus7France
View2008Sardina pilchardus16Italy
View2008Sardina pilchardus17Croatia, Italy, Slovenia
View2008Sardina pilchardus22Greece
View2008Solea solea17Croatia, Italy
View2008Sphyraena sphyraena12,13Tunisia
View2007Aristeus antennatus5Spain
View2007Engraulis encrasicolus1Spain
View2007Engraulis encrasicolus6Spain
View2007Engraulis encrasicolus7France
View2007Engraulis encrasicolus16Italy
View2007Engraulis encrasicolus17Croatia, Italy, Slovenia
View2007Merluccius merluccius5Spain
View2007Merluccius merluccius6Spain
View2007Merluccius merluccius7France, Spain
View2007Merluccius merluccius26Egypt
View2007Mullus barbatus1Spain
View2007Mullus barbatus5Spain
View2007Mullus barbatus6Spain
View2007Mullus surmuletus5Spain
View2007Nephrops norvegicus5Spain
View2007Pagellus bogaraveo3Morocco
View2007Pagellus bogaraveo1,3Albania, Morocco, Spain
View2007Pagellus erythrinus26Egypt
View2007Parapenaeus longirostris6Spain
View2007Parapenaeus longirostris16Italy
View2007Sardina pilchardus1Spain
View2007Sardina pilchardus6Spain
View2007Sardina pilchardus7France
View2007Sardina pilchardus16Italy
View2007Sardina pilchardus17Croatia, Italy, Slovenia
View2007Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia
View2007Solea solea26Egypt
View2006Aristeus antennatus6Spain
View2006Engraulis encrasicolus1Spain
View2006Engraulis encrasicolus6Spain
View2006Engraulis encrasicolus7France
View2006Engraulis encrasicolus17Croatia, Italy, Slovenia
View2006Engraulis encrasicolus18Italy
View2006Merluccius merluccius5Spain
View2006Merluccius merluccius6Spain
View2006Merluccius merluccius9Italy
View2006Mullus surmuletus5Spain
View2006Parapenaeus longirostris6Spain
View2006Sardina pilchardus1Spain
View2006Sardina pilchardus6Spain
View2006Sardina pilchardus7France
View2006Sardina pilchardus17Croatia, Italy, Slovenia
View2006Sardina pilchardus18Italy
View2006Solea solea17Croatia, Italy, Slovenia

HTML Table Filter Generator v. 2.5